Så går mätningen till

När virket kommit till mätstationen säkerställer virkesmätaren, innan mätningen börjar, identiteten på virkespartiet genom att kontrollera att det är korrekt märkt.

Sågtimmer

Sågtimmer mäts vanligtvis stockvis. Det förekommer två olika handelsmått. Det ena är toppmätt volym under bark (m3toub). Här beräknas volymen som produkten av stockens längd och arean 10 cm in från toppändan under bark.

Det andra måttet är fast volym under bark (m3fub). Här beräknas hela stockens vedvolym exklusive bark. 

Stockarnas längd och diameter mäts oftast automatiskt i en mätram. Virkesmätaren anger trädslag, bedömer kvalitet och barktyp. 

Massaved

Veden mäts i fast volym under bark (m3fub). Mätningen sker i två (tre) olika steg där första steget oftast är vägning eller travmätning av hela partiet. Det sista steget är alltid stockmätning av slumpvis utvalda travar så kallat stickprov. Genom att dela upp mätningen i flera steg förenas god mätnoggrannhet med låga mätningskostnader. Vid travmätning mäts först travens längd, bredd och höjd. Sedan bedömer man vedvolymen, det vill säga travens totala volym minus luft och bark. Därför mäter man varje stock på slumpvis utvalda travar. Resultaten från samtliga travmätningar korrigeras sedan baserat på dessa stickprov. 

Biobränsle

Biobränslet mäts i m3fub eller ton, varefter omräkning till Mwh görs med stöd av uppgifter om fukthalt. Stickprovsmetoder används för att göra mätningen rationell och noggrann