Det är vi som mäter virket

Virkesmätning

Nästan all skogsråvara som levereras till skogindustrin i Sverige mäts genom opartiska virkesmätningsföreningar och VMF Nord är norra Sveriges. Vi mäter virke som levereras till sågverk och massaindustri. Vi finns också vid några värmeverk där vi mäter biobränsle. Virket mäts oftast på våra mätstationer vid industrin. Virkesmätarna är anställda av föreningen och är opartiska i förhållande till säljare och köpare. 

All virkesmätning sker med utgångspunkt från samma lagar och bestämmelser. Mätningen får inte variera beroende på tid eller plats och den ska vara opartisk, enhetlig och rättvis. Reglerna för mätningen baseras på virkesmätningslagen och bestämmelser som marknadens parter (köpare och säljare) tillsammans kommit överens om. 

För att säkerställa kvalitén på mätningen så omfattas VMF Nords hela verksamhet av en betydande kontroll, såväl intern somextern. Kontrollen omfattar sådant som volyms- och värdeavvikelser, personalens kompetens och mätutrustningens noggranhet. Påvisas allvarliga brister stoppas mätningsarbetet. 

Från avtal till redovisning

När den som säljer virke har gjort upp med köparen skrivs ett avtal. Där anges förutom priset vem som är köpare och säljare och hur virket skall märkas, transporteras och mätas. Efter avverkning och framkörning är det viktigt att virket blir ordentligt märkt så att det blir rätt vid transport och inmätning. Varje virkesparti och varje transport måste vara märkt med en unik identifikation. Åkaren som hämtar virket ska också kontrollera att uppgifterna på transportordern stämmer överens med märkningen. Efter att VMF Nord mätt in virket bearbetas uppgifterna vid SDC (Skogsnäringens IT-företag).

Affären ska sedan redovisas för skogsägaren på ett så kallat mätbesked. Skogägaren ska få detta mätbesked från SDC senast en månad efter sista mätning om man inte skriftligt kommit överens om annat.